VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ” แม้เด็กแต่ละคนอาจมีพัฒนาการที่ต่างกันได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการที่ลูกมีอยู่นั้น สมวัยหรือไม่ ทำอย่างไรถ้าลูกมีพัฒนาการช้า Clip Series เรื่อง...
VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “อย่ามองข้าม พัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก” กล่าวถึงพัฒนาการที่ล่าช้า 2 แบบของลูกที่เรามองข้ามไม่ได้ 1. ลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าสองด้านขึ้นไป 2. ลูกที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่สมวัย...
VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการของลูกก่อนวัย 5 ขวบ...