About Us

รู้จักกับพวกเรา บ้านอุ่นรัก ได้จากที่นี่ค่ะ

พวกเรา “บ้านอุ่นรัก” ค่ะ

การทำงานในบ้านอุ่นรัก เป็นการทำงานโดยมีความร่วมมือจากนักบำบัดในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักฝึกพูด คุณครูการศึกษาพิเศษ และในอีกหลายๆ สาขา ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการบำบัดอาการของเด็กออทิสติกในระยะเริ่มแรก และการประยุกต์ใช้แนวทางเดียวกันนี้ สำหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กสมาธิสั้น ตลอดจนเด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยแนวคิด ทฤษฎี ที่นำมาประยุกต์ใช้ ได้นำมาจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น และเต็มที่ ของทีมงานบ้านอุ่นรัก ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา

เป้าหมายของการกระตุ้นการพัฒนาการคือ การจัดระบบการรับรู้ จัดระบบการตอบสนองของเด็กในรูปแบบใหม่ และกระตุ้นให้เด็กสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมายมากขึ้น

แนะนำตัว “ครูนิ่ม” ค่ะ

ครูนิ่ม : อาจารย์ นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์กระตุ้นการพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”

 

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลีนิค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

  • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  • ผู้ประเมิน – วางแผนกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก – เตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม
  • ผู้ประสานการเรียนร่วมของเด็กในโรงเรียน
  • ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต ครอบครัว และพฤติกรรมเด็ก
  • วิทยากรบรรยาย อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อเด็ก ครอบครัว ชีวิตสมรส และส่งเสริมสุขภาพจิต
  • ที่ปรึกษาผู้มีความเสี่ยง และผู้ติดเชื้อ HIV ในโครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมของบ้านอุ่นรัก

กับคำถามที่ว่า จะทำอย่างไร จึงจะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเร็ว คำตอบไม่ยากเลยค่ะ แค่เราช่วยกันทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกที่จะใช้เวลาร่วมกันกับเรา และช่ยเสริมประสบการณ์การทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุกและพยายามที่จะพัฒนาตนเอง และใช้เวลาของตนเองอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น ที่บ้านอุ่นรัก เรามีกิจกรรมมากมาย หลากหลายรูปแบบ ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งการกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกับเด็กๆ ค่ะ

“บ้านอุ่นรัก”

ขอให้กำลังใจคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้