Services

บริการต่างๆ ของบ้านอุ่นรักค่ะ

บริการของบ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ค่ะ

 

กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

Early Intervention สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ เน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการโดยรวม เพื่อบำบัดอาการและส่งเสริมการพัฒนาการด้านต่างๆ

v

กลุ่มเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าโรงเรียน

สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ ที่มีการผ่านการกระตุ้นพัฒนากรมาระดับหนึ่ง และเริ่มมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนร่วม ในโรงเรียน

l

กลุ่มเตรียมประถม

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ก่อนขึ้นระดับชั้นประถม

กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

การสมัครเรียน กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน

 • รับเด็กที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า อายุระหว่าง 2-5 ขวบ
 • ทำการวางแผนการสอนเป็นรายบุคคล
 • เด็กๆ จะได้เข้าร่วมทั้งกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นพัฒนาการ และการสอนเดี่ยวรายบุคคล
 • สนใจสมัครเข้าเรียน กรุณาโทรสอบถาม และลงตารางนัดล่วงหน้า ระหว่างเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  • บ้านอุ่นรัก สวนสยาม โทร 02-919-9321, 086-775-9656
  • บ้านอุ่นรัก ธนบุรี โทร 02-885-8720, 087-502-5261
 • วันและเวลาเรียน
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. (รับเฉพาะเด็กของศูนย์ฯ ซึ่งเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติแล้ว)
 • สามารถเลือกวันเรียนได้ ตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ จนถึง 5 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถเลือกเรียนครึ่งวันเช้า หรือ เต็มวัน
  • เวลาเรียนครึ่งวันเช้า 09:00 – 12:00 น. รับน้องกลับไม่เกิน 12:30 น.
  • เวลาเรียนเต็มวัน 09:00 – 16:00 น. รับน้องกลับไม่เกิน 15:00 น.
 • คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้อง และจำนวนวันที่มาเข้ากลุ่ม
 • อัตราส่วนของคุณครูต่อจำนวนเด็กโดยประมาณ คือ คุณครู 1 คน ต่อเด็ก 2-3 คน
 • ในหนึ่งวัน เด็กๆ จะได้เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ ด้านต่างๆ จำนวน 3 กิจกรรมหลักในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม สันทนาการ และเกมการศึกษาอีก 1-2 กินกรรม ทั้งนี้ ตามรางการสอนในแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดให้น้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมกลุ่มและการเรียนเดี่ยวรายบุคคล
 • แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก จำเป็นต้องบำบัดอาการ ควบคู่กับการกระตุ้นพัฒนาการที่ทำให้เกิดข้อจำกัดทางพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้จัดกิจกรรมกลุ่มซึ่งครอบคลุมการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้
  • กระตุ้นการรับรู้ และ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  • ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์สองทาง และการเลียนแบบ
  • ฝึกช่วงการคงสมาธิ
  • กระตุ้นระบบ Sensory Integration
  • กระตุ้นการพูด/การสื่อความหมาย/กระตุ้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร
  • ปรับอารมณ์และพฤติกรรมให้เหมาะสม กระตุ้นพัฒนาการให้ใกล้เคียงอายุจริงมากที่สุด
  • ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
  • ฝึกการใช้อวัยวะ และเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทาง
  • ฝึกทักษะ การใช้มือนิ้ว และสายตา
  • วางพื้นฐานทางสติปัญญา
  • ฝึกทักษะทางสังคม

ตัวอย่างโครงสร้างการเรียนการสอนในหนึ่งวัน

     09:00 – 09:30     กิจกรรมกลุ่ม (เน้นกิจกรรมวงกลม และการออกกำลังกาย

     09:30 – 11:00     เรียนกลุ่ม กลุ่มละ 4-7 คน แบ่งตามอายุ และพัฒนาการ โดยมีการหมุนเวียนกิจกรรมทุก 30 นาที เน้นกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้

     11:00 – 12:00     รับประทานอาหารกลางวัน อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า (เน้นการช่วยเหลือตนเอง)

     12:00 – 13:00     เล่นอิสระ/นอน

     13:00 – 14:00     กิจกรรมสันทนาการ

     14:00 – 14:30     รับประทานอาหารว่าง

     14:30 – 15:00     เล่นอิสระ กลับบ้าน

การฝึกรายบุคคล

การสมัครเรียน การฝึกรายบุคคล

 • รับเด็กที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า อายุระหว่าง 2-8 ขวบ โดยทำการวางแผนการสอนเป็นรายบุคคล
 • สนใจสมัครเข้าเรียน กรุณาโทรสอบถามโดยตรง ที่บ้านอุ่นรักทั้งสองสาขา ในระหว่างเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

กลุ่มเตรียมประถม และระดับชั้นประถม

การสมัครเรียน กลุ่มเตรียมประถม และระดับชั้นประถม

 • รับเด็กที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง 2-8 ขวบ
 • สนใจสมัครเข้าเรียน กรุณาโทรสอบถามโดยตรง ที่บ้านอุ่นรักทั้งสองสาขา ในระหว่างเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

กิจกรรม พลศึกษา

กิจกรรม พลศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรม กระตุ้นการพูด

กิจกรรม กระตุ้นการพูด เป็นการกระตุ้นพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบ้านอุ่นรักได้จัดขึ้น โดยเน้นให้เด็กได้เห็น สนใจ จดจำ และฝึกฝนทักษะ โดยการเปล่งคำพูดออกมา

กิจกรรม การคงสมาธิ

การคงสมาธิของเด็กที่มีพัฒนาการช้า เป็นทักษะที่มีความจำเป็นและต้องให้ความสำคัญ ในการฝึกฝน โดยทางบ้านอุ่นรัก ได้ทำการฝึกการคงสมาธิให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยครูผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ

กิจกรรม การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก เป็นการฝึกกล้ามเนื้อตั้งแต่บริเวณข้อมือ บริเวณฝ่ามือ ตลอดจนถึงนิ้วแต่ละนิ้ว กล้ามเนื้อส่วนนี้ใช้ในการออกแรง ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

กิจกรรม การเรียนรู้

การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านกิจกรรม และใบงาน ที่ทางบ้านอุ่นรักได้ออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อการฝึกฝนของเด็กๆ ที่มีพัฒนาการช้า เด็กออทิสติก และเด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะ

กิจกรรม ช่วยเหลือตนเอง

เป็นการฝึกทักษะ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ และลดการพึ่งพา หรือการเป็นภาระกับบุคคลอื่นๆ

โครงการเผยแพร่ความรู้

โครงการเผยแพร่ความรู้ของบ้านอุ่นรัก

เป็นความตั้งใจของบ้านอุ่นรัก ในการที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของการดูแลเด็กพิเศษ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารงานสัมมนาของ บ้านอุ่นรัก ได้ที่ Website แห่งนี้ และทางช่องทาง Social Media ของทางบ้านอุ่นรักค่ะ

 

การเผยแพร่ความรู้ ตามสถานที่ต่างๆ

 • จัด Public Training อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง และครู
 • In House ภายในองค์กร โรงเรียน หรือ สถานที่ต่างๆ โดยจัดหัวข้อสัมมนาตามความเหมาะสม โดยทางทีมงานบ้านอุ่นรักเรามีประสบการณ์ในการจัดสัมมนา ให้กับโรงเรียนต่างๆมาแล้วกว่า 30 โรง โรงพยาบาลจำนวนกว่า 10 แห่ง และภายในมหาวิทยาลัยกว่า 3 แห่ง

 

หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจโดยบ้านอุ่นรัก

 • ความรู้เชิงจิตวิทยาสำหรับครู
 • การกระตุ้นพัฒนาการ
 • การช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน
 • การย่อยงานและการออกแบบการสอนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 • การพูด และการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจกับผู้ปกครอง

งานจำหน่ายสื่อการสอน และของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

งานจำหน่ายสื่อการสอนและของเล่นสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

 • จำหน่ายสื่อการสอน และของเล่นสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเด็กพิเศษ
 • ให้คำแนะนำการใช้สื่อการสอนและของเล่นเพื่อการพัฒนาการ ทั้งสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กพิเศษ

งานผลิตสื่อการสอน

งานผลิตสื่อการสอน

เป็นโครงการที่บ้านอุ่นรัก ได้ร่วมมือกับบริษัท Plan for Kids ในการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กพิเศษ และเด็กที่เรียนรู้ช้า หรือมีพัฒนาการช้า ในรูปแบบของสมุดภาพกระตุ้นการพูด และสื่อการสอนรวมถึงแบบฝึกหัดการเรียนรู้

บริการสำหรับโรงเรียน

บริการสำหรับโรงเรียน

 • บริการจัดกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไปทุกคนในชั้นเรียน
 • บริการออกแบบการสอน และการย่อยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กเรียนรู้ และช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การออกแบบการสอนและการย่อยงาน จะทำจากแบบเรียนจริง เพื่อคุณครูประจำชั้น สามารถใช้สอนในห้องเรียนได้ เหมาะสำหรับทั้งเด็กพิเศษ และเด็กทุกคนในชั้นเรียน

“บ้านอุ่นรัก”

ขอให้กำลังใจคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

Call BaanAunRak
Shares
Share This