ตอนที่ 1: ทำไมต้องคิดและตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคต

ในฐานะของพ่อแม่ เราย่อมมีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในการอบรม เลี้ยงดู และดูแลลูก ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น หรือลูกที่มีพัฒนาการช้ากว่าวัย

เป้าหมายระยะสั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องชีวิตประจำวันที่ลูกจะอยู่อย่างสุขสบาย สะอาด และปลอดภัย มีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีพัฒนาการและทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา สังคม พฤติกรรม และอารมณ์ที่คืบหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ส่วนเป้าหมายระยะยาวซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษ คือ พ่อแม่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ลูกเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน อีกทั้งสามารถหารายได้เพื่อการดำรงชีวิตได้ตามสมควร

สำหรับครอบครัวของลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะลูกออทิสติก แม้บางบ้านจะเตรียมแผนทางการเงินให้ลูกไว้บ้างแล้ว แต่ควรรวมหัวข้อ “การคิดและตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคต” ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวด้วยเช่นกัน

สาเหตุที่พ่อแม่ควรคิดและตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคตไว้ล่วงหน้า เพราะลูกเป็นบุคคล ๆ หนึ่งที่มีคุณค่าและมีศักยภาพซ่อนอยู่ภายใน ดังนั้น การคิดและตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคตจึงเป็นการให้โอกาสลูกได้เติบโตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในมาใช้ในการดำรงชีวิต และได้ทำสิ่งที่มีความหมาย

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” อยากส่งเสริมให้การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเป้าหมายระยะสั้นที่ทุกบ้านทุกครอบครัวตระหนักและลงมือทำทุก ๆ วันเพื่อลูกได้มีเวลามากพอที่จะสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะรอบด้านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น นอกจากนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “การคิดและตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคต” จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวในการเลี้ยงดูและดูแลลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษควบคู่กันไปด้วย ส่วนแนวทางการเตรียมอาชีพในอนาคตไว้ให้ลูกจะเป็นอย่างไร ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองโปรดติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อในตอนต่อ ๆ ไป

เครดิตภาพ: Slides Carnival