การดำเนินธุรกิจของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เน้นเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัย 2-5 ขวบ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย

“บ้านอุ่นรัก” ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า ธุรกิจของเราต้องสร้างสรรค์และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวของเด็ก ๆ ควบคู่กันไปด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับการร่วมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย ไปสู่วงที่กว้างขึ้น

การส่งต่อ เผยแพร่ และให้ข้อมูลความรู้ เน้นข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้ และทำผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลายหลากเพื่อความสะดวกในการรับสาร เช่น การพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูของเด็ก ๆ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจ การเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การส่งตัวแทนครูไปร่วมบรรยาย ประชุม และอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่บทความของ “บ้านอุ่นรัก” ผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Line@ | Facebook | Website | YouTube ตลอดจนการตอบคำถามหลังไมค์ที่ท่านส่งมาสอบถามเรา

สำหรับบุคคลหลักของ “บ้านอุ่นรัก” ที่ทำหน้าที่เขียนบทความ ตลอดจนคัดเลือกข้อมูลและความรู้เพื่อส่งต่อให้กับทุกท่าน คงหนีไม่พ้น “ครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”)” โดยมีครูท่านอื่น ๆ ของ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี” อีกนับสิบท่าน คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

ในปีที่ผ่านมา “บ้านอุ่นรัก” ได้เพิ่มช่องทางใหม่อีก 1 ช่องทางในการให้ความรู้ คือ การให้ความรู้ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ และเน้น 2 หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก คือ

1: เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และ

2: เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

การทำคอร์สออนไลน์นี้ “บ้านอุ่นรัก” ปรารถนาที่จะให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ

1: ทราบภาพรวมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้มีแผนที่ชีวิตในการนำทางและสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2: ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยประถม จนกระทั่งถึงวัยรุ่น

3: สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเมื่อท่านมีความรู้ ท่านย่อมสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดูให้เด็กออทิสติกเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง และ

4: ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบและมีแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ามามีส่วนช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาการบำบัดรักษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าบริการที่ต้องชำระในแต่ละครั้ง

สำหรับท่านที่สนใจเรียน “คอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ทั้ง Edumall.co.th และ Skill.com ค่ะ

มาเรียนรู้ไปกับครูนิ่มและบ้านอุ่นรักนะคะ เพื่อนำพาและช่วยเหลือลูกออทิสติกได้อย่างมีทิศทางค่ะ

Facebook Comments

โทรเลย