▶️7.ใช้ตัวช่วยในการบอกเวลา ⏰ ตั้งเวลา/จับเวลา ✔ เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเด็กใช้เวลาในการทำสิ่งนั้น ๆ ไปนานเท่าไรแล้ว ✔และยังเหลือเวลาอีกเท่าไรในการทำสิ่งนั้น ๆ ✔หลังหมดเวลา ก็จะถึงตอนที่เด็กต้องเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นในลำดับถัดไป

?? ตัวอย่าง: หนูเหลือเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์อีก 5 นาที จากนั้น หนูต้องไปทำการบ้าน
⭐ตัวช่วย: นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาทราย⭐ แผ่นภาพแสดงตัวเลขนับถอยหลัง (เช่น เลข 5 4 3 2 1 0 เป็นต้น) ⭐หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีในโทรศัพท์มือถือหรือใน iPad

⚠️ทำไมเราต้องใช้ตัวช่วยเรื่องการบอกเวลา/ตั้งเวลา/จับเวลา: ✳เพราะเด็กออทิสติกมีข้อจำกัดเรื่องการสื่อภาษา การใช้ Visual Image ภาพของตัวเลขหรือตัวเลขที่มองเห็นได้ด้วยตาเพื่อบอก ✳ช่วยลดการโต้แย้งระหว่างเราและเด็ก ✳ช่วยคลายความวิตกกังวลของเด็ก และช่วยให้เด็กรู้ล่วงหน้าได้ว่าเขายังเหลือเวลาอีกเท่าไรในการทำสิ่งต่าง ๆ และเมื่อเวลาสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ หมดลง การเปลี่ยนผ่านสู่กิจกรรมใหม่จะทำได้ราบรื่นขึ้นตามไปด้วย

▶️8.กำหนดเวลาหรือจำนวนชิ้นงานที่เด็กต้องทำอย่างชัดเจน ?‍♂?‍♀ ทั้งนี้เพราะเด็ก ๆ จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราบอกให้ทำได้ดี ? เมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นจะจบลงเมื่อไร

ตัวอย่าง: ?เราจะเรียนเลข 20 นาที (พร้อมกันนั้นเราตั้งนาฬิกาจับหรือบอกเวลา)
ตัวอย่าง: ?ลูกเก็บของเล่นจำนวน 10 ชิ้นลงไปในกล่องเก็บของ
ตัวอย่าง: ?หนูพ่นน้ำยาเช็ดกระจก 3 ครั้ง จากนั้นใช้ผ้าเช็ดสัก 2 นาทีจนกระจกสะอาด
?หมายเหตุ: ถ้าเด็กต้องใช้เวลาในการทำเรื่องนั้นนาน ๆ เด็กอาจหงุดหงิด ดังนั้น การให้เด็กได้พักเป็นระยะ ๆ จะช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

ตัวอย่าง:? ลูกต้องทำเลข 20 ข้อ (เราให้เด็กทำเลข 10 ข้อให้เสร็จ ⏱ จากนั้นพัก 5 นาที (เราใช้นาฬิกาบอกเวลาเพื่อเด็กรู้ระยะเวลาในการหยุดพักด้วย) ?ให้เด็กกลับมาทำเลขต่ออีก 10 ข้อที่เหลือให้เสร็จ เมื่อทำเลขครบ 20 ข้อ ?‍♀?‍♂ เด็กจะได้ไปเล่น (ให้เด็กเลือกเล่นสิ่งที่เด็กอยากเล่น หรือให้ตัวเลือกไม่เกิน 2-4 ตัวเลือก เป็นต้น)

ตัวช่วย ?? ใช้ตารางบอกลำดับของกิจกรรมที่ต้องทำ ?ทำเลข 10 ข้อ
?พัก 5 นาที (ให้ทำกิจกรรมที่ชอบระหว่างพักได้)
?ทำเลขต่ออีก 10 ข้อให้เสร็จ
?เวลาเล่น (ให้เลือกเล่นตามชอบใจได้ หรือเสนอตัวเลือกให้เลือก)

Facebook Comments

โทรเลย