ลูกวัยประถมหรือลูกที่อยู่ในวัย 5-11 ปี สามารถเรียนรู้ที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ตลอดจนดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างมีกิจวัตรที่หลากหลายและมีความหมาย ดังนั้น คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ต้องเชื่อใจลูกว่าลูกทำได้ และเน้นการสอนลูกวัยนี้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

1: การฝึกลูกช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

2: การฝึกลูกรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับตนเอง และ

3: ฝึกลูกแบ่งตารางกิจวัตรประจำวันของตนเองให้หลากหลาย โดยกิจวัตรเหล่านั้นต้องครอบคลุมการพัฒนาทักษะทุกด้านของลูก คือ

  • ทักษะการเคลื่อนไหว เช่น มีตารางเวลาการออกกำลังกาย
  • ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม ขยายคำศัพท์ การฟัง การพูด การสื่อความหมาย การสนทนาโต้ตอบแบบสองทางกับบุคคลอื่น
  • ฝึกสมดุลด้านประสาทสัมผัสรับรู้
  • ฝึกทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางกับบุคคลอื่น
  • ฝึกการคงสมาธิ การขยายช่วงการคงสมาธิ
  • ฝึกทักษะการใช้มือ นิ้ว และสายตาที่ทำงานประสานกัน
  • เพิ่มพื้นฐานการเรียนรู้
  • ทำกิจกรรมผ่อนคลายทางอารมณ์
  • สอนลูกใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ ส่งเสริมความสนใจของลูกให้มีโครงสร้าง มีรูปแบบ และมีความหมาย
  • ค้นหาความสนใจและความหมกมุ่นของลูก เพื่อต่อยอดเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย

คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง สอนลูกแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้โอกาสลูกได้ฝึกฝน ให้เวลาที่มากพอแก่ลูก และคอยส่งมอบความรักและกำลังใจให้ลูก ในไม่ช้า ลูกออทิสติกวัยประถมก็จะน่ารักและเก่งสมวัยยิ่ง ๆ ขึ้นได้จริง ๆ ค่ะ

เครดิตภาพ: Markus Spiske | Unsplash