ที่บ้านอุ่นรักสวนสยามและบ้านอุ่นรักธนบุรี เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการที่เด็ก ๆ นักเรียนของเรา ได้ออกกำลังกายในทุก ๆ วันที่มาเรียนกับเรา และจากการที่เราทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องมานาน เราพบว่าเมื่อเราใช้การออกกำลังกายกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ด้วยความสม่ำเสมอและเหมาะสม เด็ก ๆ ก็มีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้นได้ ในระดับและในกรอบระยะเวลาที่น่าพึงพอใจ เช่น

 การทรงตัว-ทรงท่า

 การวางแผนการเคลื่อนไหว

 ความสามารถในการใช้อวัยวะที่ประสานกันประกอบการเคลื่อนไหว

 ความสามารถในการคงสมาธิเพื่อร่วมทำกิจกรรมวงกลมพร้อมไปกับกลุ่ม

 ความรู้สึกสนุกที่ได้เล่นร่วมกับคนอื่น

 การรอคอยคิว

 การคุมตนให้นั่งอยู่กับที่ในขณะรอคอยคิวการเล่น

 การทำความเข้าใจกติกาและคำสั่งง่าย ๆ ตามวัย

 การเล่นร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ในเชิงชี้ชวนให้ร่วมเล่นสนุก ๆ ด้วยกันต่อ

 การเข้าสังคม

 ความสามารถในการสบตาและการมองตามการเคลื่อนไหว และ

 ความสามารถในการเลียนแบบ เป็นต้น

เรื่องผลดีที่เด็กจะได้รับจากการออกกำลังกายนี้ นอกจากการลงมือทำของบ้านอุ่นรักจนพบผลลัพธ์ว่าดีต่อเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษอย่างแท้จริงแล้ว เรายังพบผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยการออกกำลังกาย เราจึงได้นำมาแชร์ให้ทุกท่านได้อ่านกันในตอนนี้

การศึกษาชิ้นที่ 1

Author: สุรัติ จีระพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์

การศึกษาเรื่อง: ผลของการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวของเด็กออทิสติก

ผลการวิจัยพบว่า:

หนึ่ง: ผลของการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทำให้ความสามารถในการทรงตัวที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 8 สัปดาห์

สอง: ผลของการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น สามารถพัฒนาความสามารถในการทรงตัวที่ดีขึ้น ทั้งการทรงตัวขณะอยู่กับที่และในขณะเคลื่อนที่

จากการสังเกตพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายดีขึ้นแตกต่างกันในแต่ละคน และมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละสัปดาห์

อ่านผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่:

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32465?src=%2Fbrowse%3Ftype%3Dsubject%26order%3DASC%26value%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26brw_total%3D5%26brw_pos%3D4

การศึกษาชิ้นที่ 2

Author: รุจน์ เลาหภักดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การศึกษาเรื่อง: ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่มีต่อความสามารถทางการเคลื่อนไหวและทักษะทางสังคมของเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม

ผลการวิจัยพบว่า:

หนึ่ง: ความสามารถทางการเคลื่อนไหวด้านการทรงตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และการประสานงานกันระหว่างมือและตาของกลุ่มตัวอย่างในระยะจัดกระทำมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเส้นฐาน และเมื่อพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความสามารถทางการเคลื่อนไหวดีขึ้นทุกด้าน

สอง: ทักษะทางสังคมด้านการเลียนแบบ การปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด การสบตา การแสดงความสนใจผู้อื่น และการรอคอยของกลุ่มตัวอย่างในระยะจัดกระทำ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเส้นฐาน และเมื่อพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมดีขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะทางสังคมด้านการสบตาที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้ง 3 คน

สรุป: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองสามารถพัฒนาความสามารถทางการเคลื่อนไหวและทักษะทางสังคมของเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม โดยเฉพาะทักษะทางสังคมด้านการสบตาที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน

อ่านผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่:

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36426?src=%2Fbrowse%3Ftype%3Dsubject%26order%3DASC%26value%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%26brw_total%3D4%26brw_pos%3D3

ในเมื่อการออกกำลังกายส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กรอบด้านเช่นนี้ บ้านอุ่นรักจึงอยากชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองได้ใช้เวลาว่างที่มีในวันนี้และในทุก ๆ วัน เพื่อพาลูก ๆ หลาน ๆ ไปร่วมออกกำลังกายกับท่าน

เรามั่นใจว่าการใช้เวลาคุณภาพเช่นนี้ไปกับเด็ก ๆ ทั้งเด็ก ท่าน และเราจะพบกับความชื่นใจเรื่องการฟื้นฟูและสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ที่ปลายทางค่ะ

Credit ภาพ: Kelly Sikkema | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย