การเลือกศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับลูกที่มีอาการออทิสติกควรประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในภาพรวม ดังต่อไปนี้ คือ

1. แนวทางที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเลือกใช้ ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่แต่ละศูนย์ใช้ ซึ่งต้องเป็นแนวทางที่มีหลักวิชาการอ้างอิง ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และได้ทดสอบทางคลินิกเชิงปฎิบัติการที่พิสูจน์แล้วว่า (1.1) ปลอดภัย (1.2) ช่วยบำบัดรักษาได้ และ (1.3) ใช้ได้ผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของครอบครัว ตัวอย่างของแนวทางกระตุ้นพัฒนาการ เช่น การปรับพฤติกรรม (ABA) การเล่นกับลูก (DIR/Floortime) การส่งเสริมให้บ้านและสมาชิกในบ้านช่วยกระตุ้นพัฒนาการคู่ขนานไปกับทีมบำบัดมืออาชีพ (Family-based Interventions) การสอนแบบมีโครงสร้างโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน (TEACCH) หรือแม้แต่การบูรณาการวิธีต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน เป็นต้น

2. มีทีมงานมืออาชีพ ทั้งด้านทีมครูกระตุ้นพัฒนาการที่สามารถช่วยกันสร้างเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับน้อง ๆ ได้ ทีมงานวิชาการ ทีมส่งเสริมข้อมูลความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และทีมประสานงานกับบุคคลอีกหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้อง เช่น แพทย์ ทีมบำบัดอื่น ๆ โรงเรียน และครูที่โรงเรียนของน้อง เป็นต้น 

3. มีคอร์สหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

4. มีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละบ้าน และ

5. มีความสะดวกในการเดินทาง

สำหรับทีมครูกระตุ้นพัฒนาการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เราบูรณาการแนวทางต่าง ๆ ตามหลักวิชาการที่ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทางคลินิกมาแล้วว่าปลอดภัย ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ๆ ได้อย่างรอบด้านตามที่เด็กแต่ละคนต้องการ และที่สำคัญคือใช้ได้ผลตามวิถีชีวิตจริงของแต่ละครอบครัว

ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ “บ้านอุ่นรัก” ไม่ว่าจะเป็นด้านเจตนารมณ์ของเรา ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ และแนวทางการกระตุ้นพัฒนาการที่เราใช้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้จาก Website ของเราหรือจะเข้าไปเยี่ยมชม Facebook ตลอดจน YouTube ช่อง Classroom by Baan Aun Rak หรือจะโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ “บ้านอุ่นรัก” ทั้งสองสาขา ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 16:00 น.)

ที่ “บ้านอุ่นรัก” เราให้ความสำคัญกับการกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) แบบบูรณาการให้กับน้อง ๆ ที่มีอายุ 2-4 ขวบที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็กได้วินิจฉัยมาแล้วว่าน้องมีอาการออทิสติก เพราะเรามีเป้าหมายว่าน้อง ๆ ต้องมีเวลามากพอที่จะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) ตามกระบวนการที่ทีมครูของเราลงมือทำด้วยความสม่ำเสมอ ต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานมากพอ และทำให้ทันกับการที่น้อง ๆ จะไปเข้าเรียนร่วมที่โรงเรียนอนุบาลได้อย่างมีความหมายก่อน 6 ขวบในลำดับถัดไป

ส่วนน้อง ๆ ที่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป เราจะแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองติดต่อ “มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง” หรือ “มูลนิธิออทิสติกไทย”  เนื่องจากมูลนิธิทั้ง 2 แห่งนี้มีความเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ มีศักยภาพ มีความถึงพร้อมในการฝึกน้อง ๆ ในช่วงอายุนี้ได้ต่อเนื่องจนโต อีกทั้งยังมีศูนย์ฝึกอาชีพที่พร้อมจะสอนน้อง ๆ อีกด้วย

คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ Website มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง: https://www.saengsawang.com/

คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ Facebook มูลนิธิออทิสติกไทย: https://www.facebook.com/Autistic-Thai-Foundation-%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1366016403473251/

เครดิตภาพ: Freepik.com | macrovector | PowerPoint Design Ideas