กิจกรรมสนุก  ๆ ที่บ้านอุ่นรักมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และทั้งหมดทั้งมวลนั้น เราทำอย่างมีเป้าหมายในการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และการส่งเสริมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของลูกศิษย์ให้สมวัยมากยิ่ง ๆ ขึ้นค่ะ

“กิจกรรมกระตุ้นการพูด” เป็น 1/11 กิจกรรมหลักของเรา ที่เรานำมาสอดแทรกให้เกิดขึ้นจริงในการจัดโครงสร้างชีวิตประจำวันของลูกศิษย์  และเราใช้เทคนิควิธี PECS (The Picture Exchange Communication System) มาประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งในรูปแบบการสอนกลุ่มและการสอนเดี่ยวรายบุคคลเพื่อกระตุ้นการพูดให้กับเด็ก ๆ ค่ะ

PECS นับเป็นวิธีกระตุ้นและเป็นตัวช่วยฝึกเด็ก ๆ ให้พูด ตอบคำถาม และคิดเป็นประโยค

PECS จึงมีประโยชน์หลายด้านสำหรับลูก ๆ จริง ๆ คะ

หากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และทุกท่านที่สนใจเรื่องการกระตุ้นการพูดให้กับเด็ก ๆ ได้ศึกษาเรื่อง PECS นี้เพิ่มเติม ตลอดจนใช้วิธีนี้เพื่อกระตุ้นการพูดให้กับเด็ก ๆ บ้านอุ่นรักเชื่อแน่ว่าเด็ก ๆ จะมีคุณภาพการพูดที่ดีขึ้นได้ในเร็ววันตามลำดับค่ะ