ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2538 โดยมี "ครูนิ่ม - นิสิตา ปีติเจริญธรรม" เป็นผู้จัดตั้งโดยมีปณิธานที่จะเข้ามาทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงการเน้นการจัดสรรเงินค่าเล่าเรียนของเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 

 

 

 

  

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์
ครูนิ่ม - อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก"

ประวัติการศึกษา:

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต   ภาควิชาจิตวิทยาคลีนิค  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาสุขภาพจิต  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์:

 • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก"    เพื่อดูแลเด็กออทิสติก   เด็กสมาธิสั้น   เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • ประเมิน – วางแผนกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก - เตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม
 • ประสานการเรียนร่วมในโรงเรียน
 • ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต  ครอบครัว และพฤติกรรมเด็ก    
 • วิทยากรบรรยาย  อาจารย์พิเศษ  ในหัวข้อเด็ก  ครอบครัว ชีวิตสมรส และส่งเสริมสุขภาพจิต
 • ที่ปรึกษาผู้มีความเสี่ยง และผู้ติดเชื้อ HIV : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

การทำงานในบ้านอุ่นรักเป็นการทำงานโดยมีความร่วมมือจากนักบำบัดในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักฝึกพูด คุณครูการศึกษาพิเศษ และในอีกหลาย ๆ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัดเด็กออทิสติก   แนวทางการบำบัดในปัจจุบันเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกในระยะเริ่มแรก และประยุกต์ใช้แนวทางเดียวกันนี้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กสมาธิสั้น ตลอดจนเด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยแนวคิดทฤษฎี ที่นำมาประยุกต์ใช้ ได้นำมาจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของทีมงานบ้านอุ่นรักตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายของการกระตุ้นพัฒนาการคือ การจัดระบบการรับรู้ จัดระบบการตอบสนองของเด็กในรูปแบบใหม่ และกระตุ้นให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมายมากขึ้น

ในปี พ.ศ.2548 ได้มีการจัดตั้ง "บ้านอุ่นรักธนบุรี" เป็นศูนย์ที่สองในนามของ "บ้านอุ่นรัก" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ปกครองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

 

Take Care by Relationship

เจตนารมณ์ -- "บ้านอุ่นรัก" ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของการมาร่วมกันทำงานที่มีส่วนช่วยสร้างสิ่งดีๆ ในสังคม โดยใช้องค์ความรู้ที่มีในการช่วยสร้างลูกศิษย์ซึ่งมีความสุขและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความหมาย  รวมทั้งการส่งต่อองค์ความรู้และการสร้างทัศนคติทางบวกในการช่วยเหลือเด็กพิเศษให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทีมที่แตกต่าง -- ครูคือผู้ปั้น..เด็กควรเติบโตในบรรยากาศเช่นไร ครูควรเป็นไปเช่นนั้น ...ทีมของ "บ้านอุ่นรัก"เป็นการเข้ามาทำงานร่วมกันของนักวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด รวมทั้งคุณครูที่มีประสบการณ์การกระตุ้นพัฒนาการที่มีเจตนารมณ์ในการทำงานเช่นเดียวกัน และทำงานร่วมกันโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานของทีมงานที่มีความสุข สนุก ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์  และเน้นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการทำงาน ความรักของครูจึงส่งต่อถึงเด็กๆ  ผ่านการเรียนรู้ในบรรยากาศที่มีความสุข

ประสบการณ์กว่า 15 ปี -- การทำงานของบ้านอุ่นรักเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ที่เกิดการจากทำงานด้านนี้มากว่า 15 ปี  และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการนิเทศน์งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของการสอน

การดูแลเด็กแบบองค์รวม -- การทำงานของเราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กอย่างครอบคลุมและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 • Early Intervention การฟื้นฟูและแก้ไขอาการ  เน้นการกระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวมเพื่อคืนธรรมชาติที่หายไปให้แก่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน
 • การประกบและดูแลน้องในชั้นเรียนปกติ (ปัจจุบันมีโครงการร่วมกับโรงเรียนมากกว่า 40 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
 • การจัดกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระดับชั้นประถม 
 • กิจกรรมกลุ่มประถม เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่น้องที่อยู่ในระดับประถม
 • การประสานงานการเรียนร่วม และ การติดตามผลการเรียนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมอย่างมีความหมาย
 • Case Conference กับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการกระตุ้นพัฒนาการและร่วมกันวางแนวทางการดูแล 
 • การประสานงานกับแพทย์และทีมบำบัด
 • การให้ความสำคัญกับการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลลูกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
 • การใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเองเพื่อช่วยให้เด็กพิเศษเรียนรู้ได้ดีขึ้น  


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com