ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
กลุ่มประถม article

กลุ่มประถม กลุ่มประถม กลุ่มวันเสาร์

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น

 

 

วัตถุประสงค์

 • เป็นกลุ่มต่อยอดหลังจากน้องเข้าสู่ระบบการเรียนร่วมในระดับประถม   
 • สิ่งที่ตั้งเป้าหมาย สำหรับกลุ่มต่อยอดนี้เป็นการตั้งโจทย์โดยนำจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเด็กๆ ในชั้นประถม มาเตรียมพื้นฐานของน้องเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นประถม ตามระดับความสามารถของน้องเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ตั้งเป้าหมาย  ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1. พัฒนาการในระดับต่อยอด และ 2. พัฒนาการที่มุ่งเน้นในห้องเรียน

¤  พัฒนาการในระดับต่อยอด  

1.  พัฒนาการทางร่างกาย

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ผ่านกิจกรรมช่วยในการคิดวางแผนการเคลื่อนไหว และจัดสมดุลการเคลื่อนไหวซนหรือ เฉื่อย ให้มีจังหวะจะโคน
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน การลอกงานจากกระดาน

2.   พัฒนาการทางการช่วยเหลือตนเอง-สังคม เช่น  การคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   การควบคุมอารมณ์ การเคารพกฏ กติกา  การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม เช่น การเล่นของเล่น การเล่นกับเพื่อน

3.  พัฒนาการทางการสื่อภาษา การเพิ่มคำศัพท์ การฟังจับใจความ และการพูดสื่อสารเป็นวลีหรือประโยค

4.  พัฒนาการทางสติปัญญา  การคิด แก้ไขปัญหา การเล่นเชิงจินตนาการ และการเรียนรู้ในหน่วยความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อระดับประถม โดยเริ่มต้นจาก ทักษะการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักการย่อยงานจากแบบฝึกหัดจริงของระดับประถม ให้เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่ยาก และอาศัยการใช้สื่อการสอน และการสอนแบบเพิ่มมิติ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

¤  สิ่งที่มุ่งเน้นในห้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. กระบวนการเรียนรู้ เช่น

 • การคงสายตา  การมองหน้าชั้นเรียน
 • การตอบสนองในชั้นเรียน เช่นการฟังคำสั่งในชั้นเรียน การพูดโต้ตอบไปพร้อมกับกลุ่ม
 • การทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไปพร้อมกับคุณครู ในชั้นเรียน เช่น การอ่าน การไล่สายตาตามครู  การค้นหาคำตอบจากหนังสือ การยกมือเพื่อตอบคำถาม การปฏิบัติ เช่น การลอกกระดาน การลงมือทำแบบฝึกหัด

2. การทำแบบฝึก การทำข้อสอบ การอ่าน choice ด้วยตนเอง


 ตารางเรียน : ทุกวันเสาร์     

9.00-11.00 น.   กิจกรรมกลุ่ม พัฒนาการ + เรียนรู้    ตามตารางสอนที่กำหนดล่วงหน้า

แบ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ข้างต้น และ การเรียนรู้หน่วยความรู้ต่างๆ ผ่านการย่อยงานและการออกแบบการสอน  

11.00-12.00 น.   พักทานข้าว
 

12.00-14.00 น.   การสอนรายบุคคล   ามแผนเฉพาะรายบุคคล

เน้นการเรียนรู้ในหน่วยความรู้ต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น โดยอาศัยการย่อยงานและการออกแบบการสอนตามแบบฝึกหัดจริงในโรงเรียนของน้อง ไล่ไปตามรายวิชา โดยเลือกเน้นในหัวข้อที่มีความซับซ้อน (ผู้ปกครองเตรียมแบบฝึกหัดวิชานั้นๆ มาให้คุณครู 1 ชุด เพื่อใช้ในการย่อยการสอน)
 

14.00-14.30 น.  เล่นอิสระ รอกลับบ้าน  

 

ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนเฉพาะกิจกรรมกลุ่ม 9.00-12.00 น.  (ไม่รวมการย่อยงานรายบุคคล และ รับน้องไม่เกิน 12.00 น.)

อัตราค่าเรียนรวม: 

 • อาหารกลางวัน
   
 •  อุปกรณ์การเรียนการสอนและแบบฝึกหัดการบ้าน
   
 •  สรุปบันทึกผลการสอนเป็นระยะ
   
 •  การประสานงานกับโรงเรียน
   
 •  การวางแนวทางการดูแลน้องในชั้นเรียนระดับชั้นประถม (หลังจากน้องเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการไประยะหนึ่ง อาจมีการจัดคุณครูไปดูแลน้องในชั้นเรียนและทำงานร่วมกับโรงเรียนในระยะแรก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความพร้อมของน้อง เพื่อช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับชั้นเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าประกบไม่รวมอยู่ในอัตราค่าเรียน)กลุ่มเตรียมประถมและกลุ่มประถม

กลุ่มเตรียมประถม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com