ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
กลุ่มเตรียมประถม article

 
เตรียมประถม กลุ่มเตรียมประถม กลุ่มวันเสาร์

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ก่อนขึ้นระดับชั้นประถม 

วัตถุประสงค์

 • เป็นกลุ่มต่อยอดหลังจากน้องเข้าสู่ระบบการเรียนร่วมในระดับอนุบาลแล้วระยะหนึ่ง
   
 • เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของน้องที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 ก่อนขึ้นชั้นประถม
   
 • สิ่งที่ตั้งเป้าหมาย สำหรับกลุ่มต่อยอดนี้เป็นการตั้งโจทย์โดยนำจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเด็กๆ ในชั้นประถม มาเตรียมพื้นฐานของน้องเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ชั้นประถม ตามระดับความสามารถของน้องเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ตั้งเป้าหมาย  ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1. พัฒนาการในระดับต่อยอด และ 2. พัฒนาการที่มุ่งเน้นในห้องเรียน

¤  พัฒนาการในระดับต่อยอด  

1.  พัฒนาการทางร่างกาย

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ผ่านกิจกรรมช่วยในการคิดวางแผนการเคลื่อนไหว และจัดสมดุลการเคลื่อนไหวซนหรือ เฉื่อย ให้มีจังหวะจะโคน
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน การลอกงานจากกระดาน

2.   พัฒนาการทางการช่วยเหลือตนเอง-สังคม เช่น  การคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   การควบคุมอารมณ์ การเคารพกฏ กติกา  การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม เช่น การเล่นของเล่น การเล่นกับเพื่อน

3.  พัฒนาการทางการสื่อภาษา การเพิ่มคำศัพท์ การฟังจับใจความ และการพูดสื่อสารเป็นวลีหรือประโยค

4.  พัฒนาการทางสติปัญญา  การคิด แก้ไขปัญหา การเล่นเชิงจินตนาการ และการเรียนรู้ในหน่วยความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อระดับประถม โดยเริ่มต้นจาก ทักษะการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักการย่อยงานจากแบบฝึกหัดจริงของระดับอนุบาล 1-3 ให้เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่ยาก และอาศัยการใช้สื่อการสอน และการสอนแบบเพิ่มมิติ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

¤  สิ่งที่มุ่งเน้นในห้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. กระบวนการเรียนรู้ เช่น

 • การคงสายตา  การมองหน้าชั้นเรียน
 • การตอบสนองในชั้นเรียน เช่นการฟังคำสั่งในชั้นเรียน การพูดโต้ตอบไปพร้อมกับกลุ่ม
 • การทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไปพร้อมกับคุณครู ในชั้นเรียน เช่น การอ่าน การไล่สายตาตามครู  การค้นหาคำตอบจากหนังสือ การยกมือเพื่อตอบคำถาม การปฏิบัติ เช่น การลอกกระดาน การลงมือทำแบบฝึกหัด

2. การทำแบบฝึก การทำข้อสอบ การอ่าน choice ด้วยตนเอง


 ตารางเรียน : ทุกวันเสาร์     

9.00-11.00 น.   กิจกรรมกลุ่ม พัฒนาการ + เรียนรู้    ตามตารางสอนที่กำหนดล่วงหน้า

แบ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ข้างต้น และ การเรียนรู้หน่วยความรู้ต่างๆ ผ่านการย่อยงานและการออกแบบการสอน  

11.00-12.00 น.   พักทานข้าว
 

12.00-14.00 น.   การสอนรายบุคคล   ามแผนเฉพาะรายบุคคล

เน้นการเรียนรู้ในหน่วยความรู้ต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ ฯลฯ โดยอาศัยการย่อยงานและการออกแบบการสอนตามแบบฝึกหัดจริงในโรงเรียนของน้อง ไล่ไปตามรายวิชา โดยเลือกเน้นในหัวข้อที่มีความซับซ้อน (ผู้ปกครองเตรียมแบบฝึกหัดวิชานั้นๆ มาให้คุณครู 1 ชุด เพื่อใช้ในการย่อยการสอน)
 

14.00-14.30 น.  เล่นอิสระ รอกลับบ้าน  

 

ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนเฉพาะกิจกรรมกลุ่ม 9.00-12.00 น.  (ไม่รวมการย่อยงานรายบุคคล และ รับน้องไม่เกิน 12.00 น.)

อัตราค่าเรียนรวม: 

 • อาหารกลางวัน
   
 •  อุปกรณ์การเรียนการสอนและแบบฝึกหัดการบ้าน
   
 •  สรุปบันทึกผลการสอนเป็นระยะ
   
 •  การประสานงานกับโรงเรียน
   
 •  การวางแนวทางการดูแลน้องในชั้นเรียนระดับชั้นประถม (หลังจากน้องเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการไประยะหนึ่ง อาจมีการจัดคุณครูไปดูแลน้องในชั้นเรียนและทำงานร่วมกับโรงเรียนในระยะแรก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความพร้อมของน้อง เพื่อช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับชั้นเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าประกบไม่รวมอยู่ในอัตราค่าเรียน)กลุ่มเตรียมประถมและกลุ่มประถม

กลุ่มประถม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com