ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

 ดูภาพตัวอย่างกิจกรรมและโครงสร้างการเรียนการสอนในหนึ่งวัน...

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ - เป็นการกระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านการร่วมกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกรายบุคคลตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วม กิจกรรมกลุ่มจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 น.-14.00 น. เรียน 3-5 วันต่อสัปดาห์ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์

เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ (กลุ่มละ 30 นาที) ตามตารางเรียนประจำเดือนนั้นๆกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกarticle

การกระตุ้นพัฒนาการโดยเน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการด้านต่างๆ แบบองค์รวม

กลุ่มการส่งเสริมภาษาและกระตุ้นการพูดการส่งเสริมภาษา และ การกระตุ้นการพูดarticle

การส่งเสริมภาษา เริ่มจากการสอนคำศัพท์ชุดแรก การขยายคำศัพท์ การฝึกการฟัง-ความเข้าใจ และการกระตุ้นการพูด

การคงสมาธิการฝึกช่วงการคงสมาธิarticle

การขยายช่วงการคงสมาธิให้ยาวนานพอที่จะเกิดการเรียนรู้ การฝึกการลงมือทำงานจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น เพื่อเป็นการค่อยๆ สร้าง "แรงจูงใจ" ในการเรียนรู้

พื้นฐานทางสติปัญญาการส่งเสริมพื้นฐานทางสติปัญญาarticle

การส่งเสริมพื้นฐานทางสติปัญญาและการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน

Play Therapyการเล่นเพื่อการบำบัด (Play Therapy)article

การเล่นเพื่อการบำบัด (Play Therapy) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นพัฒนาการ

กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและลีลามือกิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและลีลามือarticle

 กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ฝึกการใช้มือ-นิ้ว-สายตา ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

กิจกรรมเสริมทักษะการเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ article

กิจกรรมเสริมทักษะการเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor & Motor Planning)

กระตุ้นระบบประมวลการรับสัมผัสarticle

เพื่อช่วยลดปัญหา  ระบบประมวลการรับสัมผัสบกพร่อง (มากไป / น้อยไป ) จนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ปกติ 

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมarticle

การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้น้องได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com